torsdag 29. desember 2016

Dødsfallet i Sunndal en tragisk hendelse. Geriater Henning Økland betrakter ansvarsfordeling og forsvarlighet.


Hva mener kommunalsjef Andersson med at det ofte skjer falske alarmer? Trygghetsalarmen er for brukerens trygghet og dersom brukere opplever seg utrygge så skal vel alarmen brukes?

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse/willy-71-utloeste-trygghetsalarmen-fire-ganger-neste-morgen-var-han-doed/a/23883749/ 


Dersom det er mange som utløser alarmen betyr vel at de bør få vedtak på økt omsorgstilbud. Dessuten er det en utbredt misforståelse blant mange parter særlig de som administrerer og utarbeider logistikk og tiltak for å spare det offentlige for utgifter ved bl.a å trenere tilbud om sykehjems plasser eller lignende 24 timers tilbud.


Diagnostikk og medisinske vurderinger kan IKKE gjøres via telefon eller kameraovervåking.


1.   Medisinske vurderinger må gjøres "hands-on".

2.  Kommunalsjefer eller andre administrativ personale kan ikke delegere eller pålegge verken ufaglærte eller hjemmesykepleien diagnostiske oppgaver.


3.   Det er en kjent sak at jo mindre erfaring, jo større arbeidsbelastning aksepteres. Jo vanskeligere arbeidstageren opplever arbeidssituasjonen, jo vanskeligere er det å sett grenser for arbeidsoppgaver som ligger utenfor eget kompetanseområde.


4.   Grunnet underbemanning og kostnadseffektive tiltak presses stadig flere sykere gamle til å bo hjemme, flere ufaglærte presses til å ta ansvar de ikke har kompetanse til og sykepleiere blir gitt diagnostiske oppgaver som ikke tilhører deres profesjon, det forventes gjort i en situasjon uten nødvendig utstyr til å gjøre en medisinskfaglig vurdering. Dette er systemsvikt på systemsvikt hvor helsefagarbeider og ufaglærte nok en gang skyves frem som syndebukker.


Personen ved alarmsentralen vil etter en slik opplevelse og hendelse sitte igjen med en svært traumatiserende opplevelse hvor ansvaret faller på det svakeste leddet. Dette er et klassisk eksempel på hvorledes systemutviklere, ledere og politikere ansvarlige for budsjetter nok en gang kan tie og toe sine hender. Helseministeren kan trekke på skuldrene over manglende ressurser til helsetjenesten, pasienten er død, de pårørende roer seg ned om noen uker og så får man en ny ansatt i sentralen dersom den ansatte ikke orker mer.

Henning Økland
Spesialrådgiver, 
Legespesialist i Indremedisin og Geriatri