tirsdag 18. april 2017

Sykehjem er en god løsning når ønsker og behov ikke er samstemte.

Vi, alle mennesker vil være friske sterke og sunne.
Vi vil bo hjemme være aktive og ha et godt sosialt liv!
Vi ønsker å styre våre egne liv og være aktive mennesker.

Ingen ønsker å komme på sykehus dersom de ikke opplever at det er et behov.
Ingen gamle vil heller komme på sykehjem dersom de ikke opplever at det er et behov.

Vi ønsker alle å bo lengst mulig hjemme.

MEN når den gamle ytrer ønske eller behov for å komme på sykehjem, da skal man lytte og ta dem alvorlig!
NÅR pårørende ytrer bekymring om deres gamle, da skal man lytte fordi pårørende har stor kompetanse og kunnskap om sine gamle!
DERSOM helsepersonell har gjort en tverrfaglig vurdering og mener den gamle trenger et 24 timers pleie og omsorg tilbud betyr det at det er gjort en FAGLIG vurdering som ikke skal overprøves av en byråkrat.

En byråkrat i denne forbindelse betyr også en sykepleier, lege eller annen helsearbeider som innehar en byråkratisk administrativ funksjon, f.eks på et bestillerkontor.

Helsefaglig utdannende personer som utfører administrative oppgaver/byråkratiske oppgaver må bli mye flinkere til å vite hvilken hatt de har på seg!

Helsefaglige vurderinger er IKKE gjort utifra budsjettsmessige vurderinger men utifra pleie, omsorgs og medisinfaglige behov!

Det utøves altfor mange beslutninger eller manglende beslutninger pga fagpersoners manglende evne til å skille mellom sin helsefaglige bakgrunn og sin byråkratiske-administrative funksjon.

I altfor mange tilfeller ser vi hvorledes personer i lederfunksjoner overkjører solid baserte tverrfaglige helsefaglige vurderinger med enn arroganse uten sidestykke.

Verken en sykehusdirektør som har vært lege, en sykepleier på bestillerkontoret eller en administrativ leder i barnevernet med barnevernsfaglig bakgrunn, skal kunne overkjøre tverrfaglige faglige vurderinger som er gjort etter retningslinjer for utredning av syke, gamle eller barn!

Henning Økland
Spesialrådgiver, Legespesialist i Indremedisin 
og Geriatri