torsdag 23. februar 2017

Hvordan er kommunale hjemmetjenester

Med over 20 års erfaring som bruker av kommunale hjemmetjenester og et brennende samfunnsengasjement vil jeg rope et rungende varsku om hvor vi er på vei i denne sektoren. 

Jeg har engasjert meg i ei åpen facegruppe som heter "Pårørende for eldre med omsorgsbehov i Stange kommune". 
Situasjonen i hjemmbasert omsorg er mye verre enn folk flest er klar over. Vi er ikke noen ensartet gruppe som lett kommer til orde i dagens mediabilde! Og når det skjæres ned i kommunene er det som regel oss det går ut over.

Jeg har nøye fulgt samfunnsutviklinga hvor privat rikdom og stadig større offentlig fattigdom er trenden. De som er friske og "ute i livet" og i samfunnet vil ikke merke det. Jeg er ute etter å komme i kontakt med mennesker som er i stand til å skrive og våger å offentliggjøre meninger. Jeg har masse synspunkter på hvordan hjemmetjenester bør organiseres osv. Jeg vil si det så sterkt at det finnes overhode ikke noe som heter omsorg lenger i disse tjenestene! Det går på å holde folk i live. I hvert fall er det slik her i kommunen. Jeg regner med at det ikke er HELT enestående. 

Min brukererfaring bør lyttes til både av politikere og beslutningstagere. Her i kommunen er  det dessuten akkurat vært et presseoppslag om et tilsyn m.h.p. ernæring og medisinering. Når man har så inngående kjennskap til hvor dårlig tid man har til rapportering og hver enkelt bruker vil det være nesten umulig å følge opp hver pasient nøye over tid. Her i kommunen har man heller ikke fast hjemmehjelp og da vil jeg si det så sterkt at man ikke lenger har OMSORG i disse tjenestene. Man får ikke foutsigbarhet og trygghet. Dette går ut over den psykiska helsa og man står i fare for å bli allment sykere. Hvis man i tillegg heller ikke har aktive pårørende eller et godt sosialt nettverk så er man temmelig utsatt.


Man bagatelliserer tilsyns rapporter og kommunen overprøver både legers, fylkeslegers og pasientombuders anbefalinger! Er ikke det alvorlig så vet ike jeg

Myndighene er mer opptatt av å dekke til og omformulere. omorganisere og sette fine ord på papiret slik at det skal se ut som situasjonene er mye bedre enn den egentlig er! Jeg er alvorlig ME-syk og har derfor ikke evne til å konsentrer meg lenge nok av gangen til å skrive korte og konsise innlegg i avisa.f.eks. Ta gjerne kontakt!

Mona Nysveen