tirsdag 1. september 2015

Torgeir Micaelsen. Stortingsrepresentant og helsepolitisk talsmann i AP. På vei mot fremtidens eldreomsorg


Framtidas eldre blir flere, de lever lengre og de har behov for tjenester og tilbud som gjør dem i stand til å leve de livene de selv ønsker. Vi vet at behovene blir større. Men det samme blir ressursene de eldre besitter – i form av helse, utdanning, økonomi og aktive leveår. Framtidas eldre vil stille større krav og bestemme mer selv. Derfor innretter vi vår eldrepolitikk slik at tjenestene i langt større grad tilpasses og skreddersys til den enkeltes ønsker og behov.

Hverdagsmestring og profesjonell hjelp
Arbeidet med å utvikle fremtidens eldrepolitikk må følge to spor: Hverdagsmestring – og profesjonell pleie og hjelp. Det handler om kunnskap og livskvalitet – og dette arbeidet starter i kommunene. Det er der vi legger grunnlaget for gode liv, både for dem som bor hjemme, for dem i omsorgsbolig og for beboere på sykehjem.
Alle ønsker å bestemme i eget liv, klare seg uten hjelp, og å bo hjemme så lenge som mulig. Alle ønsker å fortsatt være en del av, og delta i samfunnet. Og alle har behov for trygghet. En fremtidsrettet eldrepolitikk må bygge på enkeltmenneskets liv, behov, og verdighet.
Derfor skal vi sette inn innsatsen tidlig. Vi skal forebygge, så alle har et best mulig utgangspunkt når de møter alderdommen. Tekniske hjelpemidler, enkle endringer i hjemmet, noen rundt deg som lærer deg å mestre hverdagen på nye måter når sanser svekkes og bevegelsene blir tyngre. Det handler om fellesskap, gjerne på tvers av generasjoner. Og det handler om livsglede.
Når du har behov for det skal du få profesjonell hjelp og pleie. Ingen skal måtte føle utrygghet. Makter vi ikke å skape trygghet og forsvarlighet i eget hjem, må vi endre rammene. Sykehjem, eldrebolig, omsorgsbolig. Fortsatt skal vi tilstrebe at enhver skal få bestemme i sitt eget liv.

2020 er i morgen
Fra 2020 blir vi flere eldre. Planleggingsmessig er det i morgen. Vi kan ikke effektivisere oss ut av den utfordringen – vi må investere for å møte den. Vår jobb nasjonalt er å sette kommunene i stand til å gjøre den investeringen.  Til å ansette nok folk med god kompetanse. Vi må bidra til å utvikle og oppmuntre til å ta i bruk teknologi som skaper trygghet og mestring i eget liv. Og teknologien skal være tilgjengelig for alle.
Enten vi snakker om hverdagsmestring eller hjelp i omsorgsbolig eller sykehjem, skal en møte profesjonelle fagfolk, sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, leger. Fagfolk som bruker sin profesjonalitet og kompetanse til å gi trygghet og bidra til gode dager. Men økt kunnskap blant dem som jobber i sektoren er ikke nok. Det trengs også flere til å gjøre jobben. Det handler om nok tid til hver enkelt – og det det handler om at de ansatte skal få tid til å bruke sin kompetanse og sin omsorg på best mulig måte. Da skaper vi de beste rammene for de som trenger og for de som tilbyr hjelpen.

Vi prioriterer felles velferd
Veien mot fremtidens eldreomsorg handler derfor om prioriteringer. Om å utvikle vår felles
velferd i fellesskap, framfor å prioritere skattekutt til de som har mest fra før.
Kommunene kan ikke bære ansvaret for framtidas eldreomsorg alene. Det vil være behov for betydelig statlige løft på finansieringssiden om kommunene skal klare å levere et tilbud til de nye store kullene av eldre som kommer de neste tiårene.

Jobben med å ruste oss for framtiden er nå i gang. Arbeiderpartiet legger nå grunnlaget for fremtidens eldrepolitikk, gjennom vår nasjonale politikk og ute i kommunene. Veien til framtidas eldrepolitikk starter i kommunene For oss handler det om kunnskap og livskvalitet. Derfor vil vi satse på:

1. Ansatte som trives – med rett kompetanse og nok tid
De ansatte er den viktigste ressursen i helse- og omsorgstjenesten. Ansatte med riktig kompetanse og tid til hver enkelt, gir trygghet og verdighet i omsorgen. Derfor må vi ansette flere og videreføre arbeidet med et kompetanseløft for helse- og omsorgssektoren. Da er god kommuneøkonomi helt avgjørende.

2. Utvikle og ta i bruk velferdsteknologi
Et av de viktigste virkemidlene for framtidas eldrepolitikk er velferdsteknologi. Vi vil bruke ny teknologi for å skape trygghet, mestring og selvstendighet i hverdagen. Velferdsteknologi bidrar til å oppfylle ønsket de aller fleste har om å bo hjemme – og den gjør hverdagen enklere på sykehjem.  Staten må bidra til utvikling og risikoavlastning slik at kommunene kan ta i bruk nye løsninger

3. Livsglede og aktiv aldring
Det er viktig for Arbeiderpartiet at alle får mulighet til å holde kropp og sinn i aktivitet når de blir eldre. I fellesskap og på tvers av generasjoner vil vi legge til rette for livsglede og en aktiv alderdom Derfor vil vi øke støtten til den kulturelle spaserstokken og legge til rette for mer fysisk aktivitet for eldre.

4. Bygge ut en god demensomsorg
Arbeiderpartiet ønsker å styrke demensomsorgen. Vi vil at dagaktivitetstilbudene til personer med demens skal bygges videre ut, sørge for et godt innhold i tjenesten og bevilge mer midler til forskning og utviklingsprogrammer.

Vi gjør oss klare til å møte fremtiden i dag. For oss handler det om små forskjeller og store muligheter. Godt valg!